Wędkarstwo w Kanadzie

Switch to desktop

Raport z jeziora Ontario

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Raport z jeziora Ontario

Rada Wędkarstwa Sportowego Wielkich Jezior opublikowała niedawno 20-stronicwy raport dotyczący jeziora Ontario. W reporcie poruszane są tematy ryby drapieżnych, rehabilitacji populacji palii jeziorowej, trendy populacji ryb, diety kormoranów i kontroli minogów. Jedną z zainteresownaych stron jest ontaryjskie Mininisterstwo Zasobów Naturalnych.

Oto wybrane fragmenty sprawozdania rocznego na temat jeziora Ontario opracowanego przez MNR, przez jednostkę zarządzania tym akwenem, dotyczące łososia królewskiego (chinook), łososia atlantyckiego, palii jeziorowej, szczupaka, muskie, bass małogębowegeo, bassa wielkogębowego, sandacza i okonia.

Łosoś królewski - chinnok salmon

Odsetek dzikiego łososia królewskiego (w przeciwieństwie do zarybianego) wahała się od 35 do 40 procent w jeziorze Ontario według połowów w 2008, 2009 i 2011, ale wynosił 66 procent w 2010 r. Dla kontrastu nie zaobesrowowano dzikich łososi króleswoch w rzece Credit. W tej samej rzece zanotowano natomiast znaczny spadek poziomu łososi z ranami po minogach (sea lamprey).

Łosoś atlantycki

Ponad 3,5 miliona łososi atlantyckich zostało zapuszczonych do jeziora Ontario od momentu wprowadzenia w życie Lake Ontario Atlantic Salmon Restoration Program, który rozpocząl się w 2006 r. Narybek łososia atlantyckiego rośnie i przeżwywa w strumieniach co zostało udokumentowane. Od roku 2008 do 2011 znacznie wzrosła liczba dorosłych powracających do strumnieni ryb tego gatunku.

Palia jeziorowa (lake trout)

Populacja palii jeziorowych ciągle rośnie, ale nadal jest niska w porównaiu do poziomu jaki był w latach 1900. Zwięszenie się populacji spowodowane jest prawodpodonie większą przeżywalnością narybku palii jeziorowej. Jendakże w ciągu ostatnich dwóch lat przeżywalność tego gatunku gwałtownie spadła. Nie jest to końca wyjaśnione czy jest to tylko chwilowy regres.

Szczupak

Szczupak zasiedla zatoki jeziora Ontario i występuje powszechnie w pobliżu przybrzeżnych obsazarów. Najwięcej szczupaków zasiedla rzekę Św. Wawrzyńca. "Populacja obfitosci" szczupaka wskazuje na stopniową, długoterminową tendencję spadkową.

Muskie

Muskie jest ważnym rodzimym drapieżnikiem w ekosystmie rzeki Św. Wawrzyńca. MNR ciągle monitoruje populację muskie, co może skutkować np. zmianami limtu ochronnego tego gatunku, w celu ochrony dużych samic.

Bass małogębowy

Na podstwie połowów siecowych poziom populacji bass małogębowego można uznać za niski, tylko czasami za średni w przybrzeżnych obszarach jeziora Ontario i zatoki Quinte. Populacja bassa małogębowego w rejonie Thousand Islands spadła nieco z ostatnich wysokich notowań.

Bass wielkogębowy

Zaobserwoano wzrost populacji bassa wielkogębowego w rejonie zatoki Quinte, na wskutek zwiększenia przejrzystości wody i roślinności wodnej pod koniec lat 90. Ich obecana populacja przekracza poziom liczebności sandaczy w zatoce Quinte w przybrzeżnych obszarach. Stan liczebności bassów wielkogębowych na innych zatokacj jeziora Ontario uznaje się za średni.

Sandacz

Oceny wsakzują, że popuplacja sandaczy w wieku 1-4 lat i dojrzałych ustabilizowała się lub wzrosła w ciągu ostatniej dekady po jej stałym spadku w latach 90. Silny wzrost został zauważony w roku 2003 oraz ponadprzeciętny w 2007, 2008, i 2011. Lata 2009 i 2010 to również silny wzrost populacji osbników starszych. Jak wynika z badań populajca sandaczy powinna utrzymać się na stabilnym poziomie lub nawet się zwiększyć, przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat.

Okoń

Okoń jest jednym z najbardziej popularnych gatunków na obszarach przybrzeżnych jeziora Ontario. Jednak populacja okoni jest niska i umiarkowana w porównaniu do poprzednich poziomów. Stosunkowa wyskowa populacja występuje w zatoce Quinte i w rzece Św. Wawrzyńca. Okoń jest obecnie najbardziej cennym gatunkiem łowionym komercyjnie. Połowy komercyjne utrzymują się na dość wysokim poziome z wyjątkiem strefy 1 i 2, we wschodniej części jeziora Ontario, gdzie poziom połowów spadł w ostatnich latach.

***

Mniej sandaczy na Scugog

Dramatycznie spadła liczba łowionych sandaczy w jeziorze Scugog na wschód od Toronto. MNR przypisuje przyczyny spadku nadmiernemu łowienu przez wędkarzy oraz naturze. Ministerstwo Zasobów Naturalnych rozpoczęlo monitorowanie populacji sandaczy w jeziorze Scugog w 1970 r. Oszacowano, że dawniej podczas tylko jednego sezonu wędkarzez łowili w sumie 20 tys. sandaczy. Ostatnie lata wykazują jednak znaczy spadek, od 2007 aż do 2011 liczba ta utrzymywała się na poziome tylko 5 tys.

Zimą spod lodu łowiono na Scugog, np. w 2004 r - 14 tys. sandaczy i zaledwie ponad 1 tys. w 2011 r.

Średnio około jedna trzecia wszystkich sandaczy łowionych na jeziorze Scugog jest łowiona w okresie zimowym spod lodu , podczas sezonu, który trwa od stycznia do końca lutego.

Ostatnio zmieniany

Artykuły powiązane